Call for papers

We have the possibility of the colonization of the body by technology,
as if we had the city in the body and not the city around the body

Paul Virilio

Zdaniem Elizabeth Grosz “miasta są miejscami (loci), które produkują, regulują i strukturują ciała”, pozostając równocześnie “przestrzenią, która otacza, ochrania i mieści (houses), przyjmując swą formę i funkcje od (wyobrażonych) ciał, które konstytuuje”. Jako produkt kultury i habitat są zarazem sposobem kolonizacji przestrzeni natury, ukierunkowującym ludzkość w przestrzeni. W mieście łączy się więc praxiszamieszkiwania z technebudowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji, nieodłącznie wiążącej się z imaginowaniem coraz to nowocześniejszych, niebosiężnych aglomeracji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem (Heidegger o obydwu pisze: Hut), który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych — co znajduje oddźwięk zarówno w wizjach eco-city, miasta ekologicznego, jak i postapokaliptycznych wyobrażeniach metropolii opustoszałej, nawiedzanej przez cienie dawnej świetności. Mając na uwadze wszystkie te sygnały interpretacyjne, organizatorzy konferencji Miasto: dom — miejsce — palimpsest pragnęliby zwrócić szczególną uwagę Prelegentów na następujące zagadnienia:

 • miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;
 • miejskie topografie i przestrzenie (cityscapes);
 • miasto udomowione: hermeneutyki zamieszkiwania;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, greencities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • przedmieścia (suburbia) i blokowiska;
 • pasaże miejskie i flâneuryzm;
 • mapa miasta: architektura i urbanistyka;
 • miasta mityczne i zaginione;
 • utopie i dystopie miejskie;
 • miejski rewolucjonizm: miasto, masa, maszyna;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • miasta fikcyjne, fantastyczne i futurystyczne;
 • transport miejski;
 • miasto jako organizm;
 • miasto jako przestrzeń zagrożenia: pandemie, plagi, infekcje, pasożyty;
 • moda miejska: od dziewiętnastowiecznego dress-code’u po dwudziestopierwszowieczne fashionweeks;
 • kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne;
 • miasto a wieś;
 • miasta-państwa (polis);
 • miasto jako kolebka cywilizacji;
 • miasto i wojna: od sztuki oblężniczej po przestępczość zorganizowaną;
 • mieszkańcy metropolii i miasteczek.

Lista ta z konieczności jest niewyczerpująca i powinna być traktowana raczej jako przyczynek do namysłu nad kulturową kategorią miasta i tego, co miejskie.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miasto.dmp@gmail.com mija 17czerwca 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej dommiejscepalimpsest.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s